19/11/2014

ماه منبا قلبم زندگی می کنم 

همه چیز از قلبم بر می خیزد


1 comment:

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو