31/10/2014

نازک خیالیدر آسمان آبی خود
الماس گونه، نگاه تان کرد
خاکستر نپاشید به چشمانش
غباری در راه نبود


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو