01/09/2014

فردا روز اول مدرسه سال 2014


فردا روز اول مدرسه است در این جا. کفش های براق قرمز من کجایید؟ یقه سفید گلدوزی شده من در کدام کمد کودکی ام آویخته ای؟

 خاطرتان را با فردای دخترکم به مدرسه می برم


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو