30/06/2014

تو هستی. هنوز بعد از گذشت سی و چهار سال هستی


بگذار هیچ کس نباشد
همه بروند
تو که هستی
هنوز نرفتی
تو 
مانند خواب هایم
بسان رویاهام
هنوز هستی

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو