14/05/2014

دل کور


برای دوست داشتن وقت لازم است اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه، یک ثانیه، کافی است  * 
  خاطره مرده ها، افسانه و کابوس زنده هاست * 

اسماعیل فصیح. از رمان دل کور

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو