29/04/2014

در همسایگی من


در همسایگی من، روح آزرده پیرزنی زندگی می کند که مرا به هزار توی خودم می کشاند


  

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو