07/10/2012همواره به دنبال عشق ورزیدن است که حس آرامش از راه می رسد
...
وقتی نمی ترسیم ، آسوده خاطریم

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو