29/07/2012

عشق ورزیما آزموده ایم در این شهر بخت خویش
بیرون باید کشید از این ورطه رخت خویش
...
می گذارم تا شادی، نشاط، عشق و اعتماد در ژرف ترین لایه های وجودم ریشه بدوانند تا مرا از حسد، خشم، قدرت طلبی، رقابت ورزی ، خودستایی و استشمام هر گونه از این دست زباله های متعفن دور نگاه دارند

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو