13/07/2012

یاد و خاطره سهراب سپهری

...

...
من هوای خود را می نوشم
و در دور دست خودم تنها نشسته ام
...
به سراغ من اگر می آیید 
پشت هیچستانم
...
پشت هیچستان
چتر خواهش باز است
...
زنگ باران به صدا در می آید
...
به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو