02/05/2012

آلبر کامو


دیروز و فردا دست به یکی کردند؛ دیروز با خاطراتش و فردا با وعده هایش مرا خواب کردند؛ وقتی چشم گشودم، امروز گذشته بود
................................
آلبر کامو

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو