04/04/2012

امیدمن آن امید پاینده بودم که همیشه تو را استوار می خواستم

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو