15/02/2012

امروز هم تمام شد


امروز هم تمام شد. مثل همه روزهایی که یک روز تمام شدند، امروز هم به پایان رسید.  روزهای تمام شده. خاطرات فراموش شده. همه چیز یک روز تمام می شوند. یک روز می آید که 
...
امروز هم تمام شد
...


Thanks god for the angles in my life!

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو