30/01/2012

شمس لنگرودی...
چه معصومانه نگاهم می کند
این آفتاب شکسته
این درخت تگرگ زده
 این کشش مرگ در یخبندان ظلمات
این مرغابی خاموش.

چه ناباورانه نگاهم می کند
وطن درو شده ام!
...............
شمس لنگرودی

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو