03/02/2010


امروز شهر سراسر پوشیده از یخ است. همه جا قندیل بسته، لانه کلاغ ها، شیشه ی پنجره ها، بوته ها و در خت ها همه و همه، قندیل بسته اند،حتی بال خورشید هم قندیل بسته، خورشیدی دیگر باید، به از این تاب و از آن ش