01/02/2010

می شود خود را به نفهمی زد، نشنویم، می توان کوچک بود و خرد و ناچیز، اما با وجدان کور و کر مگر می توان زندگی کرد؟ دست ها کوتاه، زبان ها بریده، چشم ها را باز کنیم، تمنا می کنم، چشم هایتان را نبندید