05/04/2017

بورخس


در پهنه خاک شکل های باستانی وشکل های جاودانی هستند که فساد بر نمی دارند
...
در زبان های آدمیزاد، هیچ قضیه منطقی نیست که کل جهان در آن نگنجد
... 
حواس پنجگانه راه درک واقعیت را سد یا مخدوش می کنند، پس اگر بتوانیم خود را از قید آنها رها کنیم، جهان را آن طور که هست خواهیم دید. بی کران و سرمدی
...

خورخه لوییس بورخس

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو