28/03/2017

نوروز مبارک
 .درگیر بهاربایستی، بود. باید با جان طبیعت در هم آمیخت. با جریان رودخانه جاری شد

.تولد دوباره طبیعت مبارک و خجسته باد
(عکس ها متعلق به من است)

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو