15/04/2015

بچه مردم داستانی از جلال آل احمد

 تاثیر مستقیم شرایط  نابهنجار و نا مانوس اجتماعی و فرهنگی  بر رفتار فردی
قاضی ها راًی بر این داده اند
چه مادر بی عاطفه ای
مادر بد
جامعه بد
مرد بد
فرزند بد
همه بد 

زنده  باد یاد
جلال و سیمین


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو