22/12/2014

تفاوت نگاه


ای بلند ترین شب سال، پایان نگیر
می خواهم تمام شب های نبودنش 
را در آغوش لحظه های تو بمیرم
*
آهنگ یک نیم نگاهش 
مانند روزهای نخستین 
با طراوت و مشتاق 
می نوازد مرا

___________

فروغ صابر مقدم

1 comment:

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو