02/10/2013

باران


باران می بارد، با هر دانه باران حلزونی خیس می شود و خود  را زیر برگ ها پنهان می کند
 کاش پرنده می شدی 
و
 بر فراز سرم  پرواز می کردی
 می دانی ؟ همیشه این کرم ها نیستند که خوشمزه اند

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو