Paris


Paris 2014
سفر فرانسه بهار 92


برج ایفل
Eiffel Tower







رودخانه سن
Seine River



















موزه اورسای در ساحل چپ رود سن
Or-say Museum 

موزه اورسای یادآور نقاشی های مونه، رنوار، لوترک، پیسارو و وان گوک





در راه
خیابان کنار ایستگاه ترن قدیمی پاریس و موزه اورسای 
























1 comment:

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو