01/05/2017

موراکامی


زندگی به آرمان و آرزو نیاز ندارد بلکه به استانداردهایی برای حرکت نیاز دارد


----------

هاروکی موراکامی