15/02/2017

خانم دالوویخیلی جای تاًسف است چیزی را که حس می کنیم، هرگز نمی گوییم

از کتاب خانم دالووی . ویرجینیا وولف


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو