24/01/2017

خنده شعور ندارد


مهم نیست اهل کجا باشی یا ازکدام کشور آمده باشی 
مهم این است که یک مغز داری مانند بقیه
مهم این نیست که چه نوع تحصیلاتی را گذرانده باشی
مهم این است که شعورت برابری نکند با بقیه. حالا این شعور می خواهد کم باشد یا زیاد، آنچنان تفاوتی ندارد
مهم نیست چند بار در روز گریه یا خندیده ای 
مهم این است که جایی که باید می خندیدی، خندیدی
*
من یک بار از ته دل خندیدم. یک بار فقط در زندگی از ته دل خندیدم. چقدر سخت است که آن یک خنده را هم از من گرفته باشند. خودخواهی. خود بینی. پنجاه سال عمر کنی و فقط یک بار از ته دل خندیده باشی و همان یک خنده را هم از تو گرفته باشند. خیلی سخت است. هر چه باشد. دیگر چه فرقی می کند. مهم این است مغز من شعور خندیدن دیگر ندارد؛ نه بهتر است بگویم خنده، شعور ندارد

Paint


By: Tatiana Deiry