04/11/2015

خارگل


هر از گاهی آشتی می کنم با نگاهش

نگاه خار گل سرخ

______________________