15/05/2015

کودک من


یک روز که با هیجانی بی نظیر بازی می کردم مادرم به من گفت تو دیگر بچه نیستی
از همان لحظه به بعد، کودکی از من جدا شد

05/05/2015

Paulo Coelho


God judges a tree by its fruits and not by its roots.
_______________

Manual of the warrior of light
Paulo Coelho