09/04/2015

سبزم


این روزها بهاری بهاری ام
سبز سبزم

1 comment:

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو