31/12/2014

2015

 سال نو میلادی بر همه دوستانم مبارک

Happy New Year
I wish you joy
and
peace
All the best
Forough


28/12/2014

حس مرا دریابخرده مگیر بر من
اندکی کنار شاخه دانایی ام بنشین
تنها اندکی

22/12/2014

تفاوت نگاه


ای بلند ترین شب سال، پایان نگیر
می خواهم تمام شب های نبودنش 
را در آغوش لحظه های تو بمیرم
*
آهنگ یک نیم نگاهش 
مانند روزهای نخستین 
با طراوت و مشتاق 
می نوازد مرا

___________

فروغ صابر مقدم

18/12/2014

Emotions


Emotions connect us with each other.In fact research shows that specific cells in the brain create a virtual reality which connects us directly with the emotions of others.

16/12/2014

هیچکس تو را دوست نداردکمی عاشق باش
دلبسته باش
به این مرز و بوم
به این حیات 
 ای طالب خشونت، مرگ، جنگ و خونریزی
تو را به جان همان خدایت 
کمی طالب زندگی باش
خباثت را از که به ارث برده ای
خدای عاشقم که هرگز به تو چنین فرمانی نداد
تو را به جان خدا
ای دژخیم مرگ آفرین
مرگ را نیز دمی به خود وا بده 
هیچ تنابنده ای وامدار تو نیست


.........................................
به یاد بچه های معصوم پاکستانی که امروز به تیر خشم و کینه طالبان، نور چشمان شان خاموش شد

11/12/2014

من و نا کجا


به دنبالم نگرد
من گم نشدم
من همین جا ایستادم
پشت همین پنجره
کمی که چشم بگردانی
مرا خواهی دید
با همه گم گشتگی هایم
مرا زبان خواهی شد
چشم خواهی بود