31/10/2014

نازک خیالیدر آسمان آبی خود
الماس گونه، نگاه تان کرد
خاکستر نپاشید به چشمانش
غباری در راه نبود


22/10/2014

امشب من


اعتماد داشته باشید
اطمینان و باور کنید
عشق بورزید
زندگی همینه
دیگه دنبال چیزی نگردید
___________________________

من حالم بهتره
باور کنید

20/10/2014

پاییز، تو زیبایی همه این را می دانند


این روزها حال عجیبی دارم. انگار بین زمین و آسمانم. گاهی امیدوارم گاهی مایوس. گاهی شادم و گاهی این بغض، غریبانه چنگ می زند. امروز دکتر قرص های قلبم را زیاد کرده، روی هم رفته حال زیاد خوشی ندارم. امروز باران می بارید. هوا کمی، فقط کمی، سرد شده است. رفتم پارک و چند تا عکس گرفتم. رفتم که حالم خوب شود. بعد بهتان می گویم که حالم خوب شده یا 
نه... هنوز گیجم


اکتبر 2014
پارک نزدیک خانه
پاییز 2014

03/10/2014

مهربان


سلام ای ماه ومنزلم
بهار و تابستان
پاییز و زمستانم
مرا بیاد داری
یک منزل تاریک بود
یک خانه روشن
تاریکی را بخشیدم
نور را در نوردیدم
تو را یافتم دوباره
امید نمی دهی
دلجویی کن
 همدردی کن
دل مندی ات هم زیباست