02/09/2014

رخداد امروزم


روزم را با سپاس و سرور و عشق آغاز کردم.. در انتظار رویدادهای عظیم و درخشان امروز می مانم تا شب، تا ببینم که چگونه معجزه رخ خواهد داد. با شور و شوق و شادی در انتظارم. من امروز مشتاق مشتاقم

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو