16/08/2014

احساس فردی


احساس بی نیازی، مهم ترین و زیباترین احساس فردی است


Kareva Margarita

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو