09/05/2014

بهار آمد، تو نیامدی


بهارک از راه رسید
تو نیامدی
بیا
 یک بار دیگر به خانه ام بیا
یک بار دیگر به من نشان بده می توانم بخندم
تنها یک بار

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو