26/04/2013

Camilo Sesto, Spanish pop music singerCamilo Sesto

به تعدادی از موزیک ترانه های "کمیلو"، در  این جا می توانید گوش دهید

_______________________________________


11/04/2013

هم آواروزها، آرام می مانم تا شب، از راه برسد
شب ها خاموش، درانتظار سپیده صبح، چشم بر هم می گذارم
روزها، دوباره درتلاشی بی وقفه، شبی دیگر را نفس می کشم
در آمد و رفت روزها و شب هایم،  ابتدا محصور و سپس در خیال تو، گم می شوم
تو روز من هستی ای آفتاب هستی بخش
چهره آفتابی تو درپشت دیوار آبی شب
چشم هر"ستاره"، است
_________________________