26/02/2013

Smiling
Studies show that if you frown at strangers, virtually no one will frown back at you, but if you smile at strangers, there is a 50 per cent chance that they will smile back.


12/02/2013

هرمان هسه Hermann Hesseاستمداد از شرافت یک بدخواه، امری ست بیهوده
_______________

برای یک انسان هیچ چیز ارزشمندتر از تعقیب راهی نیست که به نفس خود منتهی می شود
___________

مردم همواره طالب آن چیزی هستند که آسایش را به همراه می آورد و متناسب 
با افکارشان باشد
____________

 اشخاصی که شجاع و قوی هستند کمتر از دیگر افراد قابل اطمینانند
___________

اراده مختار وجود ندارد
____________ 

مباحث خردمندانه دارای هیچ نوع ارزشی نیست، با چنین مباحثی فرد تنها از خودش دور می شود
________________

07/02/2013

Mercury Planet , سیاره مریخ
می گویند سیاره مریخ شبیه به زمین است
اما دریغ از یک تک درخت سبز