31/01/2013

بهار بیا


آدم برفی نیکی 


برف زیباست اما دلم می خواد زمستون زود تموم شه، باز دلم بهار می خواد


آدم برفی نیکی هم مثل این روزهای نیکی، پر از سکوته و چشم هاش پر از غم


بهار که بیاد این درخت پر می شه از اقاقیای زرد


بهار که بیاد همه جا سبز می شه، سبز سبز

01/01/2013

Happy New Year
Lets welcome the year which is fresh
Lets welcome each moment it beholds,
Lets celebrate this blissful New year.