23/11/2012

ما میریم به مدرسه با الفانتن شوهه


شنیدن این موزیک ترانه از فیلم اشک ها و لبخندها با آوای جولی اندروز، یاد و خاطره روزهای کودکی ام را زنده کرد
... 
ما می ریم به مدرسه با الفانتن شوهه

رنگ های این فرم برنامه هفتگی، هر روز و شب، نوازش گر چشم های کودکی من بود

  

جولی اندروز بازیگر سرشناس انگلیسی در فیلم اشک ها و لبخند ها

1 comment:

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو