19/10/2012

روزهای گم

نشسته است پائیز وار
این شهر یخ زده
در خیال خیس لحظه هایم
آن قدر که
من
روز تولد تو را فراموش می کنم
من 
تقویمم را گم  می کنم


No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو