22/09/2012

مهرگان نو، هوشنگ ابتهاج


بگشاییم کفتران  را بال
بفروزیم شعله بر سر کوه
بسراییم شادمانه سرود
وین چنین با هزار گونه شکوه
مهرگان را به پیشباز رویم
رقص خوش پیچ و تاب پرچم ها
زیر پرواز کفتران سفید
شادی آرمیده گام سپهر
خنده نو شکفته خورشید
مهرگان را درود می گویند
گرم هر کار مست هر پندار
همره هر پیام هرسوگند
در دل هر نگاه هر آواز
 توی هر بوسه روی هر لبخند
بسراییم مهرگان خوش باد

_________________________
شاعر: هوشنگ ابتهاج

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو