08/08/2012

ارنستو چگوارا

...
مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق مرز، غافل از این که نه آزادی در تابوت جای می گیرد و نه عشق مرز می شناسد
__________________________
ارنستو چگوارا

06/08/2012

دوست دیروز من


 یکی از همین روزها او را برای همیشه می گذارم در صندوقچه قلبم؛  یکی از همین روزها که بیاید؛ 
حال استوار می مانم تا محبت های گذشته  او در روح و جانم  نپوسد و نمیرد؛ 
 او را با تمام جانم دوستش داشتم اما او هرگز مرا مانند خودم، دوست نداشت و نفهمید؛ 
صد افسوس... در غربت بمانی و بهترین دوستت را از دست بدهی؛ 
هر جا هست به سلامت باشد و با زندگی مهربان