13/07/2012

امروز من

______________________

پشتکار
تمرکز
باورپذیری خود
_______________________________

No comments:

Post a Comment

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو