22/11/2011

پائیزانه سیزدهمهمیشه برای" مهر ورزی"، فرصت نداریم، گاهی شرایط دست به دست هم می دهند و ما می توانیم دراین زمینه موفق عمل کنیم، گاهی هم دیگران این فرصت را از ما و از خودشان می گیرند؛ ما مجبور نیستیم به کسانی که فکر می کنند محبت ما تنها یک سرگرمی برای ما است، مهر بورزیم؛ بعد از این، آن ها ما را قضاوت می کنند، تنها مایه دلگرمی این است که به طور قطع آن ها قاضی های با انصافی نیستند

17/11/2011

پائیزانه دوازدهم

شاید کسی منتظر این خبر نباشه اما لازم دیدم که به دنبال پست قبلی، بگم:  دخترک، پس از گذشت دو هفته  سرانجام خوب شد و منم تونستم چشمامو باز کنم و سرحالم و افسردگی تموم شد و حالا می تونم پائیز رو زیباتر ببینم؛ 

09/11/2011

پائیزانه یازدهمکوچک خونه مون آبله مرغون گرفته
...
هوای منچستر، زمستونی شده
...
تهران، سفید پوش برف شده
...
خونه نشین شدم
...

03/11/2011

پائیزانه نهم
...

گرامیداشت
 بعضی از رویدادهای شیرین زندگی مون اون قدرها سخت نیست که مرور 
کابوس وار
 ده باره آن ها در ذهن