27/06/2011

تابستانه دوم
چگونه می توان زیارت کرد خاک زمینی را؛ و مقدس شمرد آن را، هنگامی که زنان را در آن جا، به گناهی واهی، گردن می زنند!

2 comments:

لحظه ها می شکنند در عبور سایه تو