17/01/2010


دلم بهار می خواد
ماه می خواد
زمین می خواد
سبزی می خواد
عشق می خواد
دلم می خواست
گیاه باشم
برویم
آسمون باشم
ببارم
آفتاب باشم
بتابم
زمین باشم
بنازم
هوا می خوام
هوا می خوام
این دلکم
ماه می خواد
هوا می خواد