16/11/2008

من هنوز ايرانم
جاي همه دوستان خارج از وطنم سبز