24/02/2006سبز باید شد

سبز باید دید

سبز اندیشیدو
سبز مرد

23/02/2006

آری اگر بدانی کیستی
چه می خواهی
چرا می خواهی
و اگر ایمان بیاوری به خویشتن
و توان آن را بیابی که آرزوهای خود را فراچنگ آری
و نگرشی موًمنانه به زندگانی را
پس می توانی که زندگی را از آن خویش کنی
تنها اگر بخواهی
سوزان پولیس شوتز